Krizové ošetřovné při uzavřených škol a školek

S pandemií koronaviru už se potýkáme skoro dva roky. Kvůli šíření nemoci covid-19 byly během této doby uzavřeny restaurace, kavárny, posilovny, různé obchody, ale i školská zařízení. Právě uzavírka škol a školek ovlivňuje finanční stránku pracujících rodičů. Proto byla v prosinci loňského roku přijata úprava ošetřovného, která platí v době mimořádných opatřeních souvisejících s pandemií.

Ačkoliv krizové ošetřovné vešlo v platnost v prosinci loňského roku, je schváleno zpětně, a to od 1. listopadu 2021. Výše ošetřovného je 80 procent denního vyměřovacího základu, minimálně však 400 korun za den u zaměstnanců v pracovním nebo služebním poměru. V případě zkráceného úvazku se částka úměrně krátí,“ vysvětluje Tereza Novotná, vedoucí mzdové účtárny ManpowerGroup.  

Zkušenosti z nouzového stavu

Nouzové stavy a uzavírky školských zařízení ukázaly, že je potřeba běžné ošetřovné na děti přizpůsobit dané situaci. Krizové ošetřovné je tedy druh dávky, která vznikla z klasického ošetřovného na dítě, jen bylo po finanční a časové stránce upraveno potřebám rodičů, kteří museli zanechat svých pracovních povinností v době uzavření škol a školek, akorát se časově i finančně rozšířila kvůli pandemii.

„Krizové ošetřovné se vztahuje na situace, kdy je nařízena individuální karanténa nebo izolace z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 v rodině. Ošetřovné se poskytuje i za celou dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy, případně její části mimo dny školních prázdnin a vyhlášených volných dnů ředitelem školy,“ upřesňuje Tereza Novotná z ManpowerGroup.

Kvůli komu je možné krizové ošetřovné čerpat:

  • Dítě mladší 10 let 
  • Nezaopatřené dítě závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) a nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii 
  • Osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna v zařízení určené pro péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), ale toto zařízení nemůže navštěvovat z důvodu mimořádného opatření při epidemii, nebo
  • Nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, jde-li o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, jestliže nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii. 

Nárok na krizové ošetřovné mají i zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, a to za podmínky, že v měsíci, kdy vznikla potřeba na ošetřování, byli účastni nemocenského pojištění. V případě absence této podmínky postačí, když byli nemocensky pojištěni tři měsíce vkuse bezprostředně předcházející před vznikem potřeby ošetřovného,“ popisuje Novotná.

Nárok na krizové ošetřovné mají i příbuzní

Nárokovat krizové ošetřovné mohou i ti zaměstnanci, kteří začali ošetřovat dítě před dnem nástupu do nového zaměstnání a potřeba péče trvá alespoň v den domluveného nástupu. Musí ale splnit podmínku, že byli v posledních 6 měsících alespoň 90 dní nemocensky pojištěni. 

Zajímavostí je, že nově mohou čerpat ošetřovné i další příbuzní v přímé linii, i když nežijí s ošetřovaným dítětem ve společné domácnosti. Nadále platí, že se ošetřující osoby mohou v péči o dítě střídat,“ dodává Tereza Novotná.

O krizové ošetřovné se žádá zpětně po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém žadatel pečoval. Žadatel nemusí dokládat potvrzení ze školního zařízení, ale stačí zaměstnavateli předložit prohlášení pomocí tiskopisu zveřejněném na stránkách ČSSZ. Tento tiskopis je interaktivní a vyplňuje se online přímo na stránkách ČSSZ.

Při vyplňování je potřeba správně označit, zda se jedná o novou žádost nebo žádost navazující na předchozí měsíc, ve kterém žadatel již uplatňoval nárok na ošetřovné. Při navazující žádosti je potřeba vyplnit stejné číslo žádosti jako měl formulář při předchozí žádosti,“ vysvětluje Novotná a radí, že je dobré dát si pozor na správné uvedení skutečnosti, že v případě karantény pečující osoby už o OČR požádal pomocí vystaveného tiskopisu od lékaře nebo hygieny. „Následně mu tak budou doplaceny i ty dny, za které ještě ošetřovné z ČSSZ neobdržel. Původní tiskopis od lékaře nebo hygieny totiž slouží ke klasickému ošetřovnému, nikoliv ke krizovému a náleží ošetřovné pouze max. za 9 dní, případně až 16 dní v případě samoživitele a pouze ve výši 60 %,“ uzavírá Novotná z ManpowerGroup.