Koučink pro spokojenost zaměstnanců

Ptáte se svých zaměstnanců, po čem touží? V koučovací praxi často slýchám odpověď „po spokojenosti“.  Pro každého tento termín vyjadřuje něco jiného. Zpravidla je to potřeba mít efektivně nastavené procesy, kompetentní vedoucí pracovníky, dobré mezilidské vztahy a dostávat konstruktivní zpětnou vazbu.

Jedním z nástrojů, které lze využít ke zlepšení pohody lidí a dosahování cílů, je koučink. Jde o smysluplný rozhovor, ve kterém koučovaný získává možnost jiného vhledu. A proto je schopen objevit různorodé možnosti řešení a následně implementovat změnu. Koučovací dialog je strukturovaný a za způsob vedení odpovídá vyškolený kouč.

Koučink ve firmách

Přínos firemního koučinku spočívá v tom, že firma se díky němu stává prosperujícím a živým organismem, kde to zaměstnance baví a společně tvoří ideologii, jak splnit cíle a neustále zlepšovat nastavené procesy a mezilidské vztahy.

Jednoznačně, správně nastavený proces koučování v organizaci přináší celou řadu výhod. Hned na úvod je ovšem potřeba rozdělit zaměstnance do jednotlivých skupin, protože každá pozice může potřebovat jiný koučovací přístup se zaměřením na rozvoj požadovaných dovedností.

Obecně je možné říct, že koučink je možné efektivně využít jako nástroj prevence vyhoření, nastavení týmové spolupráce a v neposlední řadě i ke zlepšení situace zaměstnance v jeho osobním životě. Nelze kategoricky rozdělovat profesní a osobní část života zaměstnance.  Ze své praxe vím, že když si zaměstnanec vyřešil aktuálně prožívanou tíživou situaci v osobním životě, přineslo to zřetelné výsledky i v jeho profesním životě. 

5 důvodů proč koučink ve firmě má své místo

 • Koučink je vhodný pro identifikaci profilu zaměstnance.  Pro objevení osobního potenciálu, silných stránek, zápalu a motivace každého zaměstnance. Tím se vytváří ideální podmínky pro kariérní růst a vychovávání kompetentních profesionálů.
 • Koučink umí nasměrovat jednotlivce i celé týmy ke splnění vytyčených cílů s vnitřní motivací a smysluplností. A to vše v kontextu hodnot, vize a poslání organizace.
 • Pomocí koučování se na pracovišti zlepšují mezilidské vztahy, vytváří se žádoucí klima pro týmovou spolupráci a používá se zpětná vazba žádoucím způsobem.
 • Koučování vytváří pouto důvěry mezi zaměstnanci ve všech typech organizačních struktur.
 • Koučink nabízí celou škálu možností, jak minimalizovat stres na pracovišti, a tím zabezpečit tzv. zdravé pracovní prostředí.

Rizika koučování v organizaci

Koučink, stejně jako i jiné užitečné aktivity pro rozvoj osobnosti, má i své limity. Esenciálním prvkem koučovacího rozhovoru je důvěra ve vztahu kouče a zaměstnance. Na jedné straně je rizikem nevyzrálost osobnosti kouče, kterému chybí sebereflexe. Na straně druhé postoj zaměstnance, když o koučink nemá zájem. V těchto případech nelze navázat požadovanou spolupráci.

Naopak při navázání empatické spolupráci se může stát, že zaměstnanec informuje kouče o neetickém jednání některých kolegů a poté se dostává kouč do nepříjemné situace jak danou situaci vyřešit.

Neméně významným rizikem je taky stav, když zakázka na firemní koučink nemá jasně definovaný cíl. Nebo jediným cílem je vyčerpání alokovaných finančních zdrojů z oblasti vzdělávacích a rozvojových programů.

Proč poskytovat zaměstnancům benefit koučinku?

Hlavní motivací, proč poskytovat zaměstnancům firemní benefit koučinku je jejich spokojenost.

 • Spokojený, motivovaný a perspektivní pracovník tvoří jednu ze základních podmínek pro rozvoj firmy.
 • Lidi pak mají chuť přispívat k vytváření týmové spolupráce a společné úsilí následně směřovat k naplnění cílů.
 • Ve spokojených týmech roste pocit sounáležitosti, pomocí kterého se lépe plní cíle. Splněné cíle přináší ocenění, radost a podporu. Koučované týmy umí společně tvořit, radovat se a prožívat humor.
 • Vytváří se prostor pro pozitivní zpětnou vazbu a neustálé zlepšování ve všech oblastech.

Možnosti koučování ve firmách

Koučování plně reflektuje potřeby firmy, a to zejména orientace na zákazníka, procesní řízení, schopnost rychlé změny v reakci na vnější podmínky, kultivovaná komunikace a koncept neustálého učení, zlepšování a inovací.

4 cesty, jak efektivně koučovat lidi

 • Zabezpečit manažerům výcvik koučinku. 

Manažer získáním koučovacích dovedností rozšíří své kompetence i zralost osobnosti. Umí motivovat zaměstnance. Přesně definuje a využívá jejich potenciál.  Deleguje důležité pravomoci, čímž si vytváří prostor pro výchovu následovníků. Motivuje lidi osobním příkladem.

 • Mít interního kouče. 

Interní kouč má celkový přehled o fungování organizace. Může přinášet zaměstnancům osobní rozvoj ovlivňující rozvoj celé organizace. Motivuje lidi k vysoké míře osobní zodpovědnosti, angažovanosti a vlastní iniciativy.

 • Spolupracovat s externím koučem. 

Externí kouč přináší jiný vhled, různorodé zkušenosti z koučovaní v jiných firmách a novou dynamiku. Jeho cílem je posilovat celou škálu osobnostních charakteristik zaměstnance v prospěch organizace.

 • Poskytnout zaměstnanci možnost koučinku jako benefit.

Zaměstnanec si může vybrat kouče dle vlastního výběru. Benefit může mít nastavení ve vazbě na potřeby organizace. 

Výsledek koučování ve firmě

Mít spokojené zaměstnance a týmy je možné vždy, když organizace vytvoří podmínky pro osobní rozvoj zaměstnanců.  Pomocí koučinku lze rozvíjet pracovní týmy a napomáhat k psychické pohodě zaměstnanců a růstu.

Pokud ve firmě zaznamenáváte fluktuaci, vztahové konflikty, vyhořelé pracovníky, vystresované lidi, otvírá se prostor pro systematické nastavení koučování.

Autorkou článku je koučka Janka Kosecová.