Leaderem se člověk nenarodí, ale stává. Díky řadě obětí a zejména neustálému učení.

Aby tým fungoval efektivně, je potřeba jak kvalitního leadera, tak i fungující tým a dosáhnout celkové spokojenosti. K tomu je potřeba nastavit nástroje a jedním z jejich z nich je vzdělávání v oblasti leadershipu se zaměřením na získání koučovacích kompetencí.

Co bylo dřív? Fungující tým, nebo zralý leader?
Odpověď může být podobně záludná jako při polemice, zda byla dřív slepice, nebo vejce. Je však možné předpokládat, že nejdříve byl jednotlivec, poté tým a následně se někdo z týmu postavil do jeho čela. Jednoznačně však platí, že spokojený tým potřebuje charismatického leadera a ten potřebuje fungující tým. Leaderem se ale člověk nerodí. Rodí se novorozenci, kteří postupným vývojem dospívají a z některých se nakonec stanou i úspěšní leadeři. Tento vývoj zahrnuje celou řadu proměnných, zejména však proces neustálého učení se. Pokud byste se totiž dobrých leaderů zeptali, jaká byla jejich cesta k úspěchu, zjistili byste, že minimálně něco mají společného: ochotu cosi obětovat a štěstí, že se měli od koho a co učit.

Být v čele znamená být připraven něco obětovat a neustále se učit
Bez učení, mentorů a vzorů nelze vychovat nové leadery. Inspirativní leadeři jsou srdcaři a dokážou vytvořit funkční týmy. Umí rozpoznat charakter lidí, propojit je ve funkční celek, šířit pozitivní energii, motivovat lidi na cestě ke splnění společných cílů, ale i trestat a vyloučit z týmu ty, kteří škodí. Získání všech těchto schopností ale samozřejmě vyžaduje nejen vynaložené úsilí, ale také čas a řadu souvisejících obětí. Ochota obětovat svůj volný čas, čas s rodinou nebo životní energii přitom nekončí ve chvíli, kdy leader získá odpovídající postavení. Oběti je nutné dělat stále. S rostoucí pozicí roste odpovědnost a také velikost oběti. A proto je potřeba leaderům poskytnout i kompenzace, např. v podobě zabezpečení neustálého dalšího vzdělávání, a to nejen za účelem zajištění jejich osobní spokojenosti, ale i profesního růstu.

Jak dosáhnout spokojenosti leaderů a týmů?
Cest může být v tomto případě řada, ovšem klíčovým je efektivně nastavený vzdělávací proces v oblasti leadershipu. Tím, že zaměstnanci získají více informací o leadershipu, jsou schopni pochopit, jak mohou přispět k fungování týmu a jak mohou pomoci leaderovi plnit jeho roli. Vzdělaný leader je schopen naslouchat, hledat ideální řešení a zejména rozhodovat se a nést plnou odpovědnost za učiněná rozhodnutí. A proto by vzdělávání v organizacích mělo být zaměřeno na rozvoj:

  • komunikačních schopností,
  • emoční inteligence, která posiluje oblasti sebeuvědomění, seberegulace, motivace, empatie a společenské obratnosti;
  • týmové spolupráce;
  • zvládání stresových a obtížných situací;
  • řešení konfliktů;
  • využívání zpětné vazby

Všechny výše zmíněné dovednosti lze získat v různorodých vzdělávacích programech. Kurzy v oblasti leadershipu, mezi které patří i akreditovaný kurz MŠMT Kouč pro management, jsou skvělým zdrojem znalostí a praktických dovedností, které lze aplikovat v pracovním prostředí. Je důležité, aby zaměstnavatelé podporovali vzdělávání svých zaměstnanců a nabízeli jim možnosti osobního růstu a naplňování jejich potenciálu. Pomocí této strategie je možné mít motivované a angažované zaměstnance, kteří přispívají k plnění cílů takovým způsobem, aby organizace fungovala úspěšně.

Vzdělávací proces leadershipu

Celý proces by měl být systematický a efektivně nastavený v následujících krocích:
1. Identifikace potřeb vzdělávání
Každý leader má mít možnost analyzovat, v jaké oblasti je potřeba dalšího vzdělávání. A to jak v jeho vlastním případě, tak i v případě členů týmů. Následně by měl s nadřízenými vyhodnotit cíle vzdělávání v kontextu přínosů pro celou organizaci a určit vzdělávací priority.
2. Plán vzdělávání
Na základě identifikovaných potřeb je třeba zpracovat plán vzdělávání leaderů a zaměstnanců.
3. Realizace vzdělávání
Leadeři mohou využívat získané vůdcovské schopnosti pro vyšší efektivitu organizace teprve poté, co prošli procesem získávání a rozvoje těchto schopností, např. formou školení, kurzů, sebevzdělávání, koučinku, mentoringu apod. Aplikovat získané informace z oblasti leadershipu přímo ve svém pracovním životě však mohou samozřejmě i zaměstnanci – díky tomu se budou spolupodílet na utváření žádoucí atmosféry na pracovišti.
4. Vyhodnocení vzdělávání
Po absolvování vzdělávacích aktivit je nezbytné identifikovat jejich přínosy.

Vzdělaný leader dokáže v organizaci zajišťovat efektivitu, zpřesňuje směřování, přináší inovace, pomáhá následovníkům podat nadprůměrné výkony a vytváří podmínky pro spokojenost zaměstnanců. Vzdělaný zaměstnanec zase získává potřebný impuls k rozvoji nových projektů či schopnost dotahovat již rozpracované úkoly.

Vzdělávání jako ALFA a OMEGA
Organizace, která chce být na trhu práce úspěšná a konkurenceschopná, potřebuje získávat zaměstnance, následně je rozvíjet a pečovat o jejich spokojenost. K tomu je nutné vytvořit zajímavou nabídku vzdělávacích programů a školení v oblasti leadershipu. Samozřejmostí je i vyhodnocování přímých dopadů vzdělávání pro organizaci. Díky vzdělávání v oblasti leadershipu všichni ve firmě znají vizi, kterou společně sdílejí a táhnou tzv. za jeden provaz při jejím naplňování, čímž průběžně plní stanovené cíle. Výsledkem je ale také žádoucí symbióza spolupráce leaderů a zaměstnanců skrze rozšiřování obzorů díky správně nastaveným vzdělávacím systémům. Díky tomu jsou vztahy na pracovišti korektní a v případě konfliktních situací mají jak leadeři, tak i zaměstnanci znalosti, jak zvládat konfliktní situace a formulovat zpětnou vazbu. Nakonec tedy z procesu neustálého učení a zlepšování profituje celá firma.

Autorka článku Janka Kosecová je odborně erudovaná, entusiastická, energická a empatická koučka. Silný morální kodex, doktorandské vzdělání, odborný růst, sebevzdělávání a praxe je její základní kapitál, který využívá při koučování. Dlouholetá praxe na vedoucích pozicích a osobní zkušeností z válečných konfliktů ji dává schopnost jednotlivá témata chápat v souvislostech a rozumět jim do hloubky. Učila na Univerzitě obrany, kde byla garantkou předmětu leadership. V současnosti nabízí koučovací kurzy s akreditací MŠMT pro manažery a širokou veřejnost.