Diverzita – stále buzzword nebo již zavedená součást firemní kultury?

Diverzita je v poslední době velmi skloňované slovo, které má opravdu široký záběr a každý si pod tím může představit něco jiného. Pracují již firmy aktivně s touto problematikou nebo kolem ní zatím jen lehce našlapují?

Je vůbec možné s diverzitou úspěšně pracovat opravdu v každé firmě, napříč regiony a obory? Existuje univerzální návod, jak správně diverzitu ve firmě nastavit tak, aby se zde každý zaměstnanec cítil angažován, náležitě oceněn a měl stejnou příležitost uspět jako jeho kolegové nehledě na jeho pohlaví, věk, národnost či sociální podmínky?

Na vlastní praxi jsem se zeptala osmi vybraných zástupců, kteří diverzitu aktivně zavádějí do své praxe. Věřím, že vám jejich odpovědi budou inspirací.  

Anketa Foto Diverzita

Zajímalo mne ….

Je pro vás diverzita aktuální téma ve firmě? Máte v rámci firmy nějaké kvóty na diverzitu a co přesně sledujete (muži/ženy, věk, ZTP, země původu)?

Daří se vám diverzita plnit? Co vám k tomu pomohlo či stále pomáhá? Nebo si myslíte, že by vám mohlo pomoci?

Jaké výhody vám přináší diverzifikované týmy a naopak co vnímáte jako problém? Zvažujete diverzitu při náboru nebo tomu nevěnujete zvláštní pozornost?

Liina Laas – ředitelka expanze pro střední a východní Evropu, DEEL

Náš tým je rozmanitý už z principu – hledáme ty nejúžasnější lidi bez ohledu na to, odkud pocházejí. Tým společnosti Deel se rozprostírá ve více než 100 zemích a zahrnuje různá prostředí a kultury. Máme ženy ve vedoucích i dalších funkcích, takže se dá říci, že z různorodého souboru na úrovni C se to dobře odrazilo i na zbytku týmu. Nemuseli jsme kvůli tomu nijak řešit naplňování kvót, k diverzitě došlo spíše organicky, protože najímáme lidi odkudkoli a hledáme ty nejlepší, kteří odpovídají naší kultuře a hodnotám.

Existuje více než dost údajů, které dokazují, že rozmanité týmy výrazně převyšují týmy, kde tato rozmanitost chybí. Náboru byste rozhodně měli věnovat pozornost nejen proto, že je to teď žhavé téma a každý chce splnit nějaké ESG kvóty, ale protože to váš tým obohatí. Různí lidé pracující společně budou rychleji řešit problémy. Proto doporučuji najímat globálně, nejen proto, že to teď může být cool, ale najdete lidi s jinými dovednostmi a zkušenostmi, než kdybyste najímali jen v okruhu 50 km. Má to i své nepopiratelné výhody v tom, že se ve vašem týmu skloubí různé kultury a můžete si také rozložit práci do celých 24 hodin denně, protože pracovníci najímaní na dálku se často nachází ve zcela odlišných časových pásmech. A to je možná sen každého manažera: aby firma fungovala nepřetržitě, aniž by to muselo znamenat zavádění nočních směn. Jen je občas složité najít vhodný čas na společnou videokonferenci všech členů týmu. Každopádně diverzita je už neodmyslitelnou součástí firemních kultur a těžko tomu už někdo zabrání.

Jiří Peroutka – manažer komunikace, dm drogerie markt

V roce 2016 jsme se stali jedním ze signatářů evropské Charty diverzity, ve které jsme se zavázali rozvíjet firemní kulturu, která stojí na vzájemném respektu a ocenění talentu jednotlivce. Součástí závazku je také nastavení pravidel řízení lidských zdrojů, která podpoří diverzitu s důrazem na férový nábor a výběr spolupracovníků, přístup ke vzdělávání, kariérní růst, hodnocení a odměňování, osobní a rodinnou situaci.

V centru našeho zájmu stojí vždy člověk. Nabízíme prostor pro iniciativu jednotlivce, abychom společně utvářeli budoucnost našeho společenství a dále ho rozvíjeli. Proto hledáme angažované, kreativní, empatické a iniciativní lidi, kteří myslí o krok napřed a ptají se po smyslu, jsou otevření, zvídaví, praktičtí a inovativní. A to bez ohledu na jejich pohlaví, věk, ZTP či zemi původu.

Diverzita se ve společnosti dm projevuje ve všech oblastech. Zcela přirozeně. Klíčem ke vzájemnému porozumění je dialogická kultura, která je základem komunikace v dm. Každého spolupracovníka a každou spolupracovnici, od prodejen přes sklady až po centrálu, vnímáme v jeho jedinečnosti. Pomáhají nám společná setkání, workshopy a všem dostupné další vzdělávání, které není zaměřeno pouze na odbornost, ale i na vzájemnou komunikaci a spolupráci, ke které neodmyslitelně patří kultura zpětné vazby.

Diverzifikovaný tým má nespornou přidanou hodnotu. Ačkoliv v něm může docházet k častějším názorovým střetům, vnímáme je jako možnost rozvíjet se a zlepšovat. Různorodé názory, zkušenosti i vzdělání jsou pro jednotlivé členy týmu obrovským obohacením. Naše výběrová řízení nejsou cíleně diverzifikovaná, jediným kritériem výběru jsou v rámci rovného přístupu schopnosti uchazeče a to, aby byl tím nejvhodnějším členem týmu. To, že pohlaví, věk, ZTP ani země původu nepatří mezi kritéria výběru ovšem neznamená, že si význam diverzifikace neuvědomujeme. O to víc nás těší, když jdou schopnosti a diverzita ruku v ruce. 

Tereza Žilková, Talent Acquisition Partner pro Střední Evropu, MARS

Ve společnosti Mars ve Střední Evropě aktivně prosazujeme rovné kariérní příležitosti pro muže i ženy. Máme více než 45% žen ve vyšších manažerských pozicích a obrovskou podporu i od naší mužské populace. Nabízíme flexibilní pracovní dobu a zkrácené úvazky a vytváříme tak pracovní prostředí, ve kterém má každý možnost využít svůj potenciál.

Společnost Mars se ve Střední Evropě zaměřuje nejen na důležitost genderové vyváženosti, ale také na odlišné osobnosti našich spolupracovníků a zastoupení všech národností v našem manažerském týmu. Naše týmy jsou rozprostřeny do několika zemí střední Evropy, takže je pro nás velmi důležité vzájemně porozumět našim odlišnostem, bez jakýchkoli předsudků být schopni si naslouchat a respektovat se, a to přináší ovoce i našemu businessu. Diverzifikované týmy jsou zdrojem kreativity, inovací a efektivity. Přispívají k lepšímu řešení problémů a přinášejí novou perspektivu. Je velmi důležité vytvořit prostředí, kde se každý jednotlivec cítí respektován a slyšen. A takto nahlížíme i na nábor nových kolegů. Implementovali jsme do náborových procesů tzv. Blind CVs, která manažerům pomáhají zaměřovat se pouze na požadované zkušenosti a schopnosti kandidáta. Také sledujeme efektivitu a dynamiku našich týmů, abychom dokázali podpořit spolupráci mezi všemi spolupracovníky. S podporou diverzity se ale pojí i nelehké výzvy. Komunikace může někdy vyžadovat zvláštní pozornost a je důležité vyhnout se vytváření izolovaných skupin. Proto pro naše spolupracovníky organizujeme různá školení zaměřená na povědomí o diverzitě a inkluzi. Diverzita není jen „trendy“ slovo. Je nutné si uvědomit, že tato cesta nemá konec. Je to kontinuální proces, který vyžaduje trvalou angažovanost. V Marsu věříme, že nás rozmanitost ve všech jejích formách posiluje a přináší dlouhodobý úspěch. Je to zásadní prvek naší firemní kultury.

McDonald´s – Tomáš Myler, Impact Director CZ, SK, UI

Pro McDonald’s je téma diverzity důležité z mnoha důvodů. Co se týče zaměstnanců, máme jako nadnárodní společnost možnost vnímat různorodé perspektivy, zkušenosti a dovednosti. Jsem rád, že naše dveře jsou otevřeny všem zájemcům, přičemž nehledíme na gender, místo původu, národnost, vyznání nebo zdravotní hlediska. Naopak, rádi v našich řadách přivítáme a podpoříme nejen studenty, ale třeba i seniory, matky samoživitelky, zdravotně znevýhodněné. Tým s různorodými členy reaguje totiž lépe na potřeby zákazníků a přináší inovativní nápady. Podpora diverzity je součástí také naší společenské odpovědnosti a snahy o vytváření inkluzivního prostředí pro všechny. Uvědomujeme si, že aktivní podpora diverzity musí být hodnotovou součástí moderní a otevřené společnosti. V McDonald’s činíme různé kroky k naplnění diverzity a vytvoření inkluzivního prostředí pro zaměstnance i zákazníky. Aktivně vytváříme takové týmy a pracovní prostředí, které jsou vstřícné pro všechny zaměstnance. To s sebou zároveň nese dodržování zásad rovnosti, respektování kultur a podporu rozmanitosti. V neposlední řadě poskytujeme zaměstnancům vzdělávání zaměřené na rozvoj dovedností a povědomí o diverzitě. To jim pomáhá lépe porozumět různým kulturám a zákaznickým potřebám. Diverzifikované týmy přináší mnoho výhod, ale také vyžadují správné řízení a podporu, aby se překonaly případné problémy. Diverzitu plníme i v rámci spoluprací s různými organizacemi, jsme třeba signatáři Charty diverzity a podporou komunit.

Jakub Lukeš – HR Business Partner – Engineering, Microsoft

Diversitu a inkluzi považujeme za klíčovou součást našeho poslání – umožnit každému člověku a každé organizaci na planetě dosáhnout více. Posílení diverzity a inkluze je důležité pro to, aby všichni zaměstnanci mohli přinášet své zkušenosti, odvést svou nejlepší práci a cítit se dobře. Žádné kvóty nemáme, věk, původ, barva pleti, genderová identita, politická příslušnost či etnicita nehrají roli v hodnocení zaměstnanců a jejich výkonu či kariérního rozvoje. Globálně společnost Microsoft měří mnoho různých parametrů diversity, a to za účelem srovnání, jakým způsobem se jí daří vytvářet rovnoměrné a inkluzivní prostředí. Každý rok pak Microsoft vydává detailní Diversity&Inclusion Report – MS DI Report 2023.
Inkluzivní chování je pro nás přirozené a vedle standartních školení a workshopů na zvýšení povědomí, si každý zaměstnanec sám identifikuje svůj vlastní podíl a prioritu, jak chce přispívat k nastavení a podpoře inkluzivní společnosti.
Dále si pak zaměstnanci sami, v rámci globálních, ale i lokálních a regionálních interních sítí, vytváří formální i neformální skupiny, které organizují různé aktivity na podporu povědomí témat méně reprezentovaných skupin, jinak známé jako Employee Resource Groups (ERG). Tyto skupiny mají své sponzory z řad vedoucích manažerů. V našem prostředí se jedná například o ERG Women, Disability či GLEAM (pro LGBTQI+ populaci).

Z lokálního hlediska nám pak nejlépe funguje vytváření konsolidovaných a jednoduše přístupných interních společenských sítí a zdrojů o tom, jaké programy, skupiny, či příležitosti u nás existují a jakým způsobem se mohou zaměstnanci sami angažovat. Významnou roli tedy hrají jak zaměstnanci, tak i exekutivní sponzoři z řad managementu. Ti jsou příkladem hodnot D&I v reálném prostředí a celém odvětví, které vedou. D&I se tak stává tématem, jak dosahovat většího úspěchu jako firma a ne jenom jako téma, o kterém se mluví.

Dora Grimová – HR Director, Ogilvy a VMLY&R (WPP)

Diverzita není jen téma, které řešíme – žijeme jí hlavně v praxi. Propisuje se do všech oblastí, ať už do složení jednotlivých týmů, tvorby reklamních konceptů nebo firemní kultury. Náš přístup nestavíme na kvótách. Zaměstnáváme lidi ve věku od 17 do 70 let, máme 15 národností a téměř vyrovnaný poměr mužů a žen. Pravidelně realizujeme interní průzkumy spokojenosti a vyhodnocujeme zpětnou vazbu od zaměstnanců. I podle toho vybíráme témata, na která se v dalším období zaměřujeme. Téma diverzity je důležité hlavně pro Gen Z, která má vysoké nároky na hodnoty firmy, v níž pracuje – tyto hodnoty pak firma musí nejen deklarovat, ale především průkazně naplňovat.

Reklama je kreativní obor a diverzita je pro ni klíčová. Reklama musí být autentická a citlivě reprezentovat různé skupiny bez stereotypů a předsudků. K tomu je potřeba mít diverzifikované týmy a vytvářet prostředí, kde se daří rozmanitosti nápadů, zkušeností a úhlů pohledu. To pak vede k inovacím a lepším výsledkům. Lepší porozumění potřebám a preferencím různých lidí umožňuje vytvářet reklamu, s níž se mohou ztotožnit. Taková reklama pak funguje.

Při náboru posuzujeme každého individuálně – důležité je nevybírat si podobné talentové profily do týmu. Zdravá týmová dynamika stojí na jednotlivcích, ale dopadá na výkon celku. Buduje se propojováním rozdílných osobností a kombinováním jejich silných a slabých stránek.

V rámci naší mateřské společnosti WPP fungují dvě společné iniciativy všech agentur. První se zaměřuje na komunitu LGBTQI+ – máme nastavené rovné podmínky pro všechny a např. u registrovaných partnerů z vlastní iniciativy vyrovnáváme mezery v zákoně u typů volna, na které mají nárok jen manželé. Druhá skupina se věnuje rovným příležitostem a řeší např. kariérní poradenství, inkluzi zaměstnanců 45+ nebo „rodičovský mentoring“ podporující matky a otce v tom, jak skloubit rodinu s kariérou.

To, jak se nám daří hodnoty založené na inkluzi a diverzitě naplňovat, letos ocenila soutěž Agentura roku prvním místem v kategorii Odpovědná agentura roku.

Šárka Vernerová – HR manažer pro oblast EMEA, Red Hat

Diverzita pro nás v Red Hat vždy byla jedním z hlavních témat.

Pro nadcházející období tří let máme stanoveno šest priorit v rámci tématu diverzity, kdy jednou z nich je nastavování správných podmínek pro komunikaci a spolupráci týmů v komunitách s ohledem na jejich různorodost, rovné podmínky a inkluzi všech jejich členů. Prvky diverzity jsme začlenili i do talentového procesu a propojili je s transparentností a odpovědností jednotlivce i celé organizace a propracovaným vzdělávacím materiálem. Cílem našich snah je vytvoření globální, ale vysoce inkluzivní organizace s bohatými zdroji k tématu diverzity a inkluze dostupnými pro každého zaměstnance. Fixní kvóty nemáme stanoveny, ale především z důvodu monitorování trendu v rámci vývoje naší společnosti evidujeme data týkající se věku našich zaměstnanců, podílu mužů a žen, počtu cizinců zaměstnaných v jednotlivých zemích, zdravotně postižených a jinak handicapovaných, nebo i stážistů. 

Od roku 2018 v českém Red Hatu vznikají komunitní skupiny tvořené našimi zaměstnanci, které přirozeně podporují diverzitu jako takovou. Aktivita přichází od zaměstnanců a komunity se zaměřují zejména na oblasti Pride/LGBTQ, ženy ve vedení, cizince pracující u nás, zaměstnance s omezeními, rodiče či osoby pečující o své blízké. Velký přínos zde mají komunity, které šíří mezi našimi zaměstnanci povědomí o školících materiálech a které zajišťují interní informovanost o různých diverzitních aktivitách, a to především s využitím “storytelling” metody.

Od ledna příštího roku spouštíme globální pilotní program pro vedoucí pracovníky na téma, co znamená být podporovatelem menšin. Naši lídři se detailně zaměří na důvody, proč je diverzita pro společnost Red Hat důležitým tématem a jak mohou ve svých vedoucích pozicích využít svého vlivu k prosazení inkluzivnějšího prostředí na úrovni jedince, týmu i celé organizace. Cílem tohoto pilotního projektu je rozšíření povědomí o tématu diverzita napříč celou organizací. Diverzifikované týmy vnímáme jako výhodu, protože díky inspirativnímu multikulturnímu prostředí, ve kterém dokáží lépe řešit problémy a dívat se na problémy z různých úhlů perspektiv, jsou naši zaměstnanci kreativnější.

Michal Mravináč – Regionální obchodní ředitel, Salesforce

Diverzita je součástí samotné podstaty společnosti Salesforce. Náš závazek k rovnému přístupu a různosti je zakotven v celém našem podnikání a odráží se v rozhodnutích a krocích, které jako společnost přijímáme. V roce 2020 jsme si stanovili ambiciózní cíle, abychom do konce roku 2023 pokročili v zastoupení různých menšin v našich pracovních týmech. Více než 50 % našich zaměstnanců v USA nyní tvoří nedostatečně zastoupené skupiny (ženy, černoši, latinoameričané, původní indiáni, mnohonárodnostní menšiny, LGBTQ+, lidé s postižením a veteráni). Zdvojnásobili jsme zastoupení černošských manažerů v naší společnosti na americkém trhu a nadále pracujeme na zvýšení podílu různých menšin v nejvyšším vedení Salesforce. Zavedli jsme také nový víceletý celosvětový genderový cíl dosáhnout do konce roku 2026 čtyřicetiprocentního podílu zaměstnankyň žen a nebinárních zaměstnanců.

Několik let také nabízíme bezplatné kurzy Bring Women Back to Work pro ženy, které se chtějí vrátit z mateřské dovolené do pracovního procesu a chtějí se věnovat IT. Konkrétně v České republice spolupracujeme s neziskovou organizací Czechitas, jejímž prostřednictvím už třetím rokem nabízíme semestrální kurz Salesforce Administrator, kterému předchází jednodenní prezenční vzdělávací programy pro získání základního přehledu o platformě Salesforce, která je nejpoužívanějším CRM systémem na světě. Kurz samotný zahrnuje 50 hodin výuky a je určený pro všechny ženy, které by se rády ucházely o pozice administrátorek CRM programu ve firmách, jež využívají nebo implementují řešení Salesforce. Do programu se mohou přihlásit, i když zatím nemají žádné zkušenosti s CRM nebo jinými technologiemi.