6 výhod externího mentoringu pro vaše zaměstnance i firmu

Přemýšlíte ve vaší firmě o zavedení mentoringového programu pro zaměstnance? Děláte správně – jak uvádí výzkum platformy Mentorcliq, zaměstnanecký mentoring poskytuje 98 % nejúspěšnějších amerických firem z žebříčku Fortune 500 a přínosy jsou nesporné. Dle studie provedené zpravodajským kanálem CNBC 9 z 10 osob pracujících s mentorem uvádí, že se v práci cítí spokojení, což napomáhá produktivitě, loajalitě a motivaci zaměstnanců. O tom svědčí i zjištění portálu hr.com, že se firmy nabízející mentoring chlubí o 50 % vyšší retencí zaměstnanců.

V platformě Femme Palette, kde zajišťujeme firmám externí mentoring zaměstnanců, pozorujeme spoustu přínosů. Nejčastěji se u nás mentees zaměřují na leadership, tvrdé a měkké dovednosti, kariérní růst a zvýšení sebevědomí. 90 % našich firemních mentees uvádí, že si osvojili nové znalosti a dovednosti aplikovatelné v práci. 82 % díky mentoringu odvádí práci ve vyšší kvalitě a 84 % se zlepšilo v tvrdých a měkkých dovednostech.

Jaké možnosti pro poskytování mentoringu tedy jako zaměstnavatel máte? A proč byste měli věnovat pozornost právě externímu mentoringu?

Copy Of Femme Palette Conference 10 2023 C Alexandra Siebenthal 3065 (2)

Jak funguje zaměstnanecký mentoring

Mentoring můžeme definovat jako vztah, kde někdo zkušenější s více znalostmi (mentor) vede a podporuje někoho méně zkušeného, kdo má znalostí méně (mentee). Není přitom podmínkou, aby mentor byl starší než mentee, přestože tomu tak často bývá. Účelem mentoringu je předat menteemu cenné zkušenosti, které ho mohou profesně posunout dál a které by bez pomoci mentora získával mnohem déle a složitěji.

Firmy stále častěji nabízí mentoringové programy svým zaměstnancům jakožto efektivní nástroj pro profesní růst. Rozlišujeme přitom dva základní druhy firemních mentoringových programů.

Jako interní mentoring označujeme případy, kdy si firma vytvoří a provozuje svůj zaměstnanecký mentoringový program sama. Zpravidla má správu programu na starosti HR, případně L&D oddělení. Mentory jsou zde seniorní zaměstnanci a manažeři firmy, kteří už nasbírali dostatek cenných zkušeností, které mohou předávat dál. Firma musí sama obstarat celý průběh programu, od jeho celkové koncepce a cílů po onboarding mentees, párování s vhodnými mentory, dohlížení na hladký průběh programu a vyhodnocování výsledků.

O externím mentoringu mluvíme tehdy, kdy průběh programu zajišťuje externí mentoringová platforma a mentoři nejsou zaměstnanci firmy, ale přichází zvenčí. Externí mentoringové platformy díky předchozím zkušenostem přináší hlubokou expertízu v oblasti mentoringu a své programy mají postavené tak, aby byly skutečně efektivní a pro firmu co nejpřínosnější. Vedle mnoha ušetřených hodin, které byste jinak strávili administrativou kolem interního programu, nabízí externí mentoring ještě řadu dalších výhod navíc. Uveďme si ty nejdůležitější z nich.

Proč je externí mentoring ta správná volba

Nové perspektivy a know-how

Externí program spojí vaše zaměstnance s mentory z firem různých velikostí, oborů, či dokonce i z jiných kultur. Pohled experta zvenčí je nesmírně cennou příležitostí, jak získat přístup k novým pohledům na cíle zaměstnanců i firmy, zjistit, “jak to dělají jinde” a přinést do firmy nové know-how.

Specializovaní mentoři

Kouzlo mentoringu spočívá v tom, že se jedná o personalizovaný přístup k učení. Volba mentora by měla co nejlépe odpovídat individuálním potřebám a cílům mentee. Při interním mentoringu, a to zvláště, pokud nejste velká nadnárodní firma s tisíci zaměstnanců, může být složité najít každému toho nejvhodnějšího mentora. Externí platformy spolupracují se stovkami či tisíci mentorů z různých oborů, případně se přímo zaměřují na jeden konkrétní obor. Máte tak jistotu, že vaše zaměstnance spojí přesně s těmi specializovanými experty, kteří jim dokážou pomoci nejlépe.

Otevřenost a nezaujatost

Jakkoli může být vaše firemní kultura přátelská a otevřená, mentees v interních programech přesto jako nevýhodu zmiňují zdrženlivost otevřít se kolegům uvnitř firmy a sdílet s nimi své problémy a výzvy. Externí mentoringový program umožňuje naprostou otevřenost. Mentor a mentee na sebe navzájem navíc mají na začátku naprosto nezaujatý pohled. Snazší sdílení bez předsudků je jedním z hlavních důvodů, proč je externí mentoring tak efektivní.

Flexibilita a škálovatelnost

Platformy nabízející externí mentoringové programy vaší firmě přinesou výhody i hlediska technologií a operations. Obvykle vám nabídnou přístup k jejich vlastní specializované aplikaci, v níž se odehrává celá správa programu. Mentoringové platformy jsou připraveny s vámi flexibilně upravovat počet mentees v programu, řadit je do skupin dle zaměření nebo v případě nutnosti rychle najít nové mentory. Do externího programu můžete stále posílat nové mentees a program škálovat, aniž by to pro vás představovalo další administrativní zátěž.

Budování značky zaměstnavatele

Investicí do mentoringu zaměstnanců jako firma ukážete, že to s nimi myslíte vážně. Mnoho mentoringových platforem se navíc zaměřuje i na aktivity v oblasti diverzity a inkluze, jako jsou například empowerment žen, budování inkluzivního prostředí pro LGBT+ zaměstnance, a další. Partnerství s takovou firmou a angažovanost v jejich aktivitách či eventech může tak přinést spoustu plusových bodů i vašemu zaměstnavatelské brandingu.

Přístup k dalším výhodám

Spousta mentoringovým platforem nabízí jako doplněk k mentoringu například koučink, workshopy, webináře nebo další zdroje vzdělávání, které by si vaše firma musela jinak obstarat či organizovat sama.

Pokud uvažujete o zavedení zaměstnaneckého mentoringového programu, využijte výhod externího mentoringu od platformy Femme Palette. Programy Femme Palette prošlo už více než 1 500 mentees a svůj zaměstnanecký mentoring jim svěřily firmy jako Česká spořitelna, Livesport, Bonami, Tipsport nebo Barclays.

Fp Team

Autorem článku je Femme Palette, kde pomáhají lidem, týmům a firmám prosperovat prostřednictvím mentoringu. Firmám pomáhají rozvíjet talent skrze personalizované párování zaměstnanců s mentory napříč obory a starají se o celý průběh programu. 8 z 10 mentees mají po absolvování mentoringu vyšší sebevědomí, vyšší úroveň dovedností, odvádí kvalitnější práci a 95 % z nich by s mentorem spolupracovalo znovu!