Hybridní práce zvyšuje produktivitu firem

Podle výzkumu společnosti Moore Global má hybridní způsob práce pozitivní dopad na produktivitu. Shodli se na tom zástupci většiny středně velkých firem v klíčových ekonomikách světa. Tyto firmy proto dále zvyšují podporu tohoto flexibilního způsobu práce.

„Hybridní práce je moderní pracovní model, který kombinuje práci z kanceláře a práci na dálku (většinou z domova). Tento model poskytuje zaměstnancům flexibilitu v tom, kde a někdy i kdy pracují, ale stále udržuje určitou míru fyzické přítomnosti v kanceláři. V posledních letech se stále více rozšiřuje a získává na popularitě,“ řekla Marcela Hrdá, partnerka Moore Czech Republic.

Podle průzkumu společnosti Moore Global mezi téměř 2 000 vedoucími pracovníky středně velkých společnosti ve 12 klíčových světových ekonomikách[1] se podpora práce z domova zvýšila ve většině odvětví hospodářství. Výjimkou jsou pohostinství, cestovní ruch a výroba, kde jsou možnosti aplikace hybridní práce omezené. Výzkum se týkal pozic ve firmách, u nichž je hybridní práce aplikovatelná. Zúčastnili se ho podnikatelé a vlastníci-manažeři středně velkých firem. Ti obvykle očekávají, aby vše nové, co aplikují ve svých firmách, mělo trvalý přínos pro vztahy se zaměstnanci a odrazilo se v růstu efektivity a hospodářského výsledku. To očekávají i od hybridní práce.

Hlavní závěry výzkumu společnosti Moore k hybridní práci

 • 77 % vedoucích pracovníků uvedlo, že jejich firma začala více podporovat práci na dálku díky pandemii Covid-19.
 • Šest z deseti respondentů uvedlo, že hybridní práce má pozitivní dopad na produktivitu.
 • 68 % respondentů uvedlo, že jejich společnost začala v důsledku pandemie více podporovat rozvoj aktivit v oblasti e-commerce, tedy rozvoj obchodních aktivit na internetu nebo pomocí dalších elektronických prostředků.
 • Nejzřetelnější a dlouhodobou změnou byl nárůst práce na dálku, kdy více než tři čtvrtiny respondentů uvedly, že ji nyní podporují více než před pandemií Covid.

Největší změnu v ochotě aplikovat práci na dálku zaznamenala odvětví energetiky a veřejných služeb, kde 91 % organizací vyjádřilo větší podporu tomuto způsobu práce. Dalšími odvětvími se silnou podporou hybridní práce nad 80 % byly sektory správy majetku a nemovitostí, IT, automobilový a letecký průmysl, elektrotechnika,účetnictví, finance a další profesionální služby jako například poradenství. Jejich podpora práce na dálku odráží schopnost využívat technologie k tomu, aby umožnily bílým límečkům a týmům zákaznických služeb efektivně vykonávat svou práci mimo tradiční místa u kancelářských stolů.

Hlavním přínosem práce na dálku bylo reálné zvýšení produktivity.

Více než polovina podniků ve všech odvětvích – kromě pohostinství a cestovního ruchu – se domnívá, že hybridní práce pozitivně ovlivnila jejich produktivitu. V celém vzorku 62 % respondentů uvedlo, že hybridní práce pomáhá produktivitě. Zjištěné přínosy jsou však do značné míry závislé na schopnosti odvětví přejít na práci na dálku.

Graf: Podíl respondentů v jednotlivých odvětvích, kteří uvedli, že hybridní práce pozitivně ovlivnila produktivitu jejich organizace

Image

Zdroj: Moore Global

Hybridní způsob práce má řadu výhod pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Výhody pro zaměstnance

 • Flexibilita: Zaměstnanci mohou lépe sladit pracovní a osobní život. Mohou například snížit dobu strávenou dojížděním a mít více času pro rodinu nebo koníčky.
 • Zvýšená produktivita: Mnoho lidí uvádí, že jsou produktivnější doma, kde jsou méně rušeni než v kanceláři. Růst produktivity ostatně potvrzuje i výzkum společnosti Moore.
 • Lepší vyvážení pracovního a osobního života: Flexibilita v práci na dálku umožňuje lepší vyvážení mezi pracovními povinnostmi a osobním životem.
 • Zlepšení psychického zdraví: Snížení stresu spojeného s dojížděním a flexibilnější pracovní režim může přispět k lepšímu duševnímu zdraví.

Výhody pro zaměstnavatele

 • Zvýšená produktivita a angažovanost zaměstnanců: Šťastnější zaměstnanci, kteří mají vyváženější pracovní a osobní život, bývají produktivnější a více angažovaní ve své práci.
 • Snížení nákladů: Firmy mohou snížit náklady na kancelářské prostory a související náklady, jako jsou energie a vybavení.
 • Atraktivita firmy pro nové talenty: Firmy nabízející hybridní model práce jsou často atraktivnější pro talentované pracovníky, kteří hledají flexibilitu v práci.
 • Podpora diverzity a inkluze: Hybridní pracovní model může být přínosný pro zaměstnance s různými potřebami a životními situacemi, například pro rodiče malých dětí nebo pro osoby se zdravotním postižením.

„Hybridní způsob práce přináší řadu výhod jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, včetně větší flexibility, zvýšené produktivity a lepšího vyvážení mezi pracovním a osobním životem. Výzvou však může být udržení firemní kultury, komunikace a spolupráce mezi zaměstnanci, když nejsou vždy fyzicky přítomni v kanceláři. Efektivní implementace hybridního modelu vyžaduje pečlivé plánování, jasné komunikační strategie a vhodné technologické nástroje,“ řekla Marcela Hrdá, partnerka Moore Czech Republic.


[1]Průzkum zahrnoval podniky působící v Austrálii, Brazílii, Francii, Německu, Hongkongu, Itálii, Nizozemsku, Jižní Africe, Španělsku, Spojených arabských emirátech, Velké Británii a USA.